Հարցում

Օգտվում ��ք արդյոք E-Card Banking համակարգից

Տեղյակ չեմ դրա մասին
Ոչ, չեմ օգտվում
Այո, օգտվում եմ
Այլ
 • Վարկ ստանալու հայտ(լրացվում է տիպային ձևի բլանկը)
 • Հարկային կոդ (ՀՎՀՀ)
 • Կանոնադրություն
 • Պետռեգիստրի վկայական`իր ներդիրներով
 • Ընկերության տնօրենի, հիմնադիրների անձնագրերի պատճեներ: Եթե ընկերությունն ունի գրանցված հաշվապահ` նաև նրա անձնագրի պատճեն
 • Տեղեկանք պետռեգիստրից կանոնադրության, տնօրենի և հիմնադիրների փոփոխության մասին: Եթե ընկերությունը ՓԲԸ է կամ ԲԲԸ ` տեղեկանք պետռեգիստրից ընկերության կանոնադրության և տնօրենի փոփոխության մասին, ինչպես նաև տեղեկանք կենտրոնական դեպոզիտարիատից բաժնետերերի կազմի փոփոխության մասին
 • Ընկերության հիմնադիրների ժողովի որոշում վարկ ստանալու և ապահովման ձևի վերաբերյալ : Եթե հիմնադիրը մեկն է` միակ հիմնադրի(փայատիրոջ) որոշում
 • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից պետբյուջեին ունեցած պարտքերի վերաբերյալ
 • Ընկերության նախորդ և ընթացիկ ժամանակաշրջանների ֆինանսական հաշվետվությունները` հաստատված ՀՀ ԿԱ Հարկային պետական ծառայության կողմից (հաշվապահական հաշվեկշռի 1,2 ձևերը կամ հաստատագրված (որոշ դեպքերում պարզեցված) հարկի հաշվետվությունները)


                        Տնտեսական փաստաթղթեր

 • Ընկերության գործունեությունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ լիցենզիայի և թույլտվության պատճեներ(դրանց առկայության դեպքում)11.    Վարձակալության պայմանագրերի պատճեներ կամ փաստաթղթերի, որոնք հաստատում են այն շինությունների սեփականության իրավունքը, որոնցում գործում է բիզնեսը
 • Վարկի նպատակային օգտագործումը `
                    - վարկի հաշվին ֆինանսավորվող պայմանագրերի պատճեներ
                    - գույքի ձեռք բերման պայմանագրի նախագիծ
                    - վարկի նպատակային օգտագործման նախահաշիվ կամ
                        հիմնավորում
 • Այլ բանկերում գործող վարկի առկայության դեպքում ` վարկային պայմանագրի պատճեն, ինչպես նաև տեղեկանք տվյալ բանկից ընթացիկ պարտավորությունների մասին

                    Գրավի առարկային վերաբերող փաստաթղթերԱնշարժ գույք

 • Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ անկախ գնահատողի կողմից նախնական գնահատմամբ
 • Սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի հիմք 
 • Սեփականատերերի, նրանց ամուսինների անձնագրերի պատճեներ, ինչպես նաև ամուսնության վկայականի պատճե
 • Միասնական տեղեկանք կադաստրից անշարժ գույքի կարգավիճակի վերաբերյալ(կոմիտեից հետո)
 • Անշարժ գույքի գնահատման ակտ անկախ գնահատողի կողմից(կոմիտեից հետո)

Շարժական գույք


 • Տեխ. անձնագիր անկախ գնահատողի կողմից նախնական գնահատմամբ
 • Սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի հիմք
 • Սեփականատիրոջ, նրա ամուսնու անձնագրերի պատճեներ, ինչպես նաև ամուսնության վկայականի պատճե
 • Ճանապարհային ոստիկանությանն ուղղված նամակ գույքի կարգավիճակի վերաբերյալ (կոմիտեից հետո)
 • Շարժական գույքի գնահատման ակտ անկախ գնահատողի կողմից(կոմիտեից հետո)
Էջը թարմացվել է` 08.10.2009թ., 16:15

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվությունների միջև հակասության առկայության դեպքում

անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով: