ВХОД   


Наличный обмен валют 2016.05.27

Покупка Продажа
USD 477 478.5
EUR 532 535
GBP 697 703
RUB 7.22 7.3
KZT 0.2 1.5
CHF 450 525
GEL 200 230
EUR-USD %%BUY%% %%SELL%%
USD-RUB %%BUY%% %%SELL%%
EUR-RUB %%BUY%% %%SELL%%

Безналичный обмен валют 2016.05.27

Покупка Продажа
USD 476.5 478
EUR 533 536
GBP 697 703
RUB 7.22 7.3
KZT 0.5 2.5
CHF 450 525
GEL 200 230
EUR-USD %%BUY%% %%SELL%%
USD-RUB %%BUY%% %%SELL%%
EUR-RUB %%BUY%% %%SELL%%

Карточный обмен валют 2016.05.27

Покупка Продажа
USD 474 481
EUR 522 543
GBP %%BUY%% %%SELL%%
RUB 7.1 7.77
KZT %%BUY%% %%SELL%%
CHF %%BUY%% %%SELL%%
GEL %%BUY%% %%SELL%%
EUR-USD 1.1111 1.1255
USD-RUB 64.1 67.55
EUR-RUB 71.98 74.55

Опрос

Как вы узнали о банке БТА?


Телереклама
13
 
36.11%
Радиореклама
0
 
0%
СМС реклама
4
 
11.11%
Интернет
16
 
44.44%
Находится близко к рабочему месту
2
 
5.56%
Находится близко к дому
1
 
2.78%
Всего: 36
Тарифы

Обслуживание счетов
Кассовые операции
 
Счета по социальным пакетам
Пластиковые карты MasterCard
Пластковые карты ArCa
Переводы по системе SWIFT
Дистанционное обслуживание
Банковские депозитные ячейки
Переводы
Сделки по Инкассо
Дополнительные услуги
Комиссия по терминалам
   

 

Обслуживание банковских счетов

                    Вид услуги

                           Тарифы

1.Открытие и закрытие счетов

0.00 Драм РА

2. Ведение (годовое)  
2.1 открытие, ведение, закрытие, обналичивание, неснижаемый остаток счетов  0.00 Драм РА

2.2 Физические лица и ИП

а. Физические лица и ИП резидент

б. Физические лица и ИП не резидент

 

1.000** Драм РА для всех счетов

3.000** Драм РА для всех счетов

2.3 Юридические лица

а. Юридические лица резиденты

б. Юридические лица не резиденты

 

5.000** Драм РА для всех счетов

10.000** Драм РА для всех счетов

3. Неснижаемый остаток на счетах

 

3.1 Физические лица и ИП Драм РА, Доллар США и иная валюта

0.00 Драм РА

3.2 Юридические лица Драм РА, Доллар США и иная валюта

 0.00 Драм РА

4. Предоставление справки о счетах владельцу счета (за исключением банков) на основании письменного заявления  

4.1 аудиторским компаниям

4.2 иным лицам

4.3 для работников БТА Банка

10.000* Драм РА

3.000* Драм РА

1.000* Драм РА

5. предоставление копий документов и иной информации относительно совершенных операций (за каждый документ) 120* Драм РА

6. Предоставление копий выписок относительно совершенных операций (за каждый документ)

1.200* Драм РА

 

7. Чековые книжки /25 листов/ 2.400* Драм РА

8. Оформление доверенности в рамках открытия счета

5.000* Драм РА

9. Хранение мешочков с золотом до 6 месяцев (в случае смерти клиента и иног форс мажора)

10.000*** Драм РА

10. Хранение мешочков с золотом до 12 месяцев (в случае смерти клиента и иног форс мажора)

20.000*** Драм РА

 

Բանկային հաշվին (բացառությամբ քարտային հաշվի) առկա մնացորդին հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույք

 

 

Драм РА 0-10.000 10.000-10.000.000 10.000.000-20.000000 более 20.000.000
  0.0% 0.5% 1.5% 3%

 

Доллар США 0-25
26-20.000
20.001-40.000
более 40.001

0.0%
0.5%
1%
2%

 

Евро 0-20
21-17.000
17.001-34.000 более 34.001

0.0%
0.5%
1%
2%

 

 

Руб. 0-1.500
более 1.501

0.0%
0.5%

 

 

Швейц. франк
0-25
более 26

0.0%
0.5%

 

 

Фунт стерлинг
0-15
более 16

0.0%
0.5%

 

 Уведомление:
* Включая НДС
**Плата за годовое обслуживание взимается в момент открытия счета, за исключением счетов до востребования открытых для депозитов, которые открываются бесплатно. Յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար հաշվի վարման տարեկան վարձը ենթակա է վճարման տվյալ տարվա տարեկան վարձի գանձումից մեկ տարի հետո նույն ամսվա վերջին աշխատանքային  օրը, ընդ որում վարման վճարը չվճարելու կամ այդ գումարը հաճախորդի հաշվում բացակայելու դեպքում հաշիվը ենթակա է փակման, բացառությամբ գործող և ժամկետանց վարկային պայմանագրերի հաշիվների:
  ***Սակագինը կիրառվում է հետևալ ընթացակարգով` հաճախորդը դիմում է մասնաճյուղի կառավարչին, իսկ գլխամասային գրասենյակում մանրածախ վարկավորման վարչության պետին, որոնք սակագնի կիրառումը համաձայնեցնում են իր անմիջական ղեկավարների հետ, որից հետո սակագնի կիրառման հանձնարարականը տրվում է սպասարկման սրահի պետերին:

 

Վարկառուների/Գրավատուների փաստաթղթերի վերաձևակերպման սակագները

 

Ավտոմեքենայի համարների փոխում Գրավի փոխարինում Տեղեկանքների տրամադրում Վարկավորման պայմանների վերանայում Բանկում գրավադրված անշարժ գույքի հասցեում ընտանիքի անդմաներից մեկի գրանցման համար տրվող տեղեկանք
Գրավադրված գույքը վարձակալությամբ հանձնելու մասին Հաջորդող գրավի մասին Գրավադրված գույքում փոփոխություն կատարելու մասին
5.000 20.000 12.000 Վարկի գումարի մնացորդի /տեղեկանքի տրման պահին/ 1 % չափով, սակայն առնվազն 50.000 12.000
Վարկի գումարի/սահմանաչափի մնացորդի /տեղեկանքի տրման պահին/ 0.25 % չափով, սակայն առնվազն 10.000 2.000

 

ՀՀ Կառավարության կողմից իրականացվող սոցիալական փաթեթների տրամ��դրման ծրագրի շրջանակներում “ ԲՏԱ Բանկ” ՓԲԸ –ում սոցիալական փաթեթի  հաշիվների սակագներ

 

Тарифы                                                                                                      

Սոցիալական փաթեթի հաշվի արժույթը

Драм РА

Սոցիալական փաթեթի հաշվի բացում և սպասարկում

0 Драм РА

Սոցիալական փաթեթի հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքի տամադրում հայերեն լեզվով (Включая НДС)

0 Драм РА

Սոցիալական փաթեթի հաշվի մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տարեկան տոկոսադրույքի չափը

4%

Սոցիալական փաթեթի շրջանակներում վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ և հիփոթեքային վարկերի ընդհանուր պայմանների համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրում (Включая НДС)

0 Драм РА

Քաղվածքների տրամադրում (ежемесячно կտրվածքով)

0 Драм РА

Հաշվից փոխանցումներ ՀՀ և ԼՂՀ տարածքում գտնվող բանկեր

0 Драм РА

Тарифы банка по переводам, осуществляемым по системе SWIFT

тарифы по переводам, осущетвленным по системе SWIFT для физических лиц

Переводы в  Долларах США

OUR

0.08 % min 4 500 Драм РА max 10 000 Драм РА

Гарантированный  OUR (Guaranted OUR)

10 500 Драм РА + тариф перевода OUR

BEN

4 500 Драм РА


Переводы в Евро

OUR

                                                                                                                               0.1 % min 5 000 Max 25 000 Драм РА

BEN

4 500 Драм РАПереводы в Рублях РФ

OUR

5 000 Драм РАПереводы в Фунтах стерлингов Великобритании 

OUR

7 000 Драм РАПереводы в Швейцарских франках 

OUR

5 500 Драм РА

   
Переводы в иных валютах
OUR 0.3 % min 10 000 Драм РА max 50 000 Драм РА
   
Предоставление SWIFT сообщения
1 (сообщение) 1 800 Драм РА (Включая НДС)
   

Поиск переводов, изменение условий, отмена, отзыв (в рамках возм.) 

Доллар США

25 000 Драм РА

Евро

25 000 Драм РА

Рубль РФ

10 000 Драм РА

Иные валюты
25 000 Драм РА


Возврат полученных невыявленных сумм в инвалюте
Доллар США, Евро, Рубль РФ, Иные валюты  0.2 % min 10 000 Драм РА max 25 000 Драм РА
   

Այն դեպքում, երբ հաճախորդը փոխանցումն իրականացնում է կանխիկ միջոցների հաշվին, ապա վերը նշված համապատասխան փոխանցման սակագնին գումարվում է նաև միջնորդավճար կանխիկ մուտքի դիմաց ՝ սահմանված բանկի կողմից տվյալ արտարժույթի համար:

*OUR в Долларах США փոխանցումների իրականացման ժամանակ փոխանցվող գումարը կարող է շահառուին հասնել ամբողջությամբ կամ որոշակի նվազեցումներով:   
**Guaranted OURով Доллар СШАով փոխանցումների իրականացման ժամանակ փոխանցվող գումարը  շահառուին է հասնում ամբողջությամբ:

 

тарифы по переводам, осущетвленным по системе SWIFT для юридических лиц

 Переводы в  Долларах США

OUR

0.1 % min 5 500 Драм РА max 35 000 Драм РА

Гарантированый OUR (Guaranted OUR)

12 500 Драм РА + OURի փոխանցման սակագին

BEN

4 000 Драм РА Переводы в Евро

OUR

0.1 % min 7 500 Драм РА max 40 000 Драм РА

BEN

4 000 Драм РА Переводы в Рублях РФ

OUR

6 000 Драм РА Переводы в Фунтах стерлингов Великобритании

OUR

6 000 Драм РА Переводы в Швейцарских франках

OUR

6 000 Драм РАПереводы в иных валютах
OUR 0.3 % min 10 000 Драм РА max 50 000 Драм РА
   
Предоставление SWIFT сообщения
1 (сообщение)
1 800 Драм РА (Включая НДС)
   
   

Փոխանցման փնտրում, պայմանների փոփոխում, չեղյալացում, ետկանչում /հնար. սահմ./`

Доллар США

20 000 Драм РА + затраты банков корреспондентов

Евро

20 000 Драм РА + затраты банков корреспондентов

Рубль РФ

10 000 Драм РА + затраты банков корреспондентов

Иные валюты
20 000 Драм РА + затраты банков корреспондентов

Այն դեպքում, երբ հաճախորդը փոխանցումն իրականացնում է կանխիկ միջոցների հաշվին, ապա վերը նշված համապատասխան փոխանցման սակագնին գումարվում է նաև միջնորդավճար կանխիկ մուտքի դիմաց ՝ սահմանված բանկի կողմից տվյալ արտարժույթի համար:

*OURով Доллар СШАով փոխանցումների իրականացման ժամանակ փոխանցվող գումարը կարող է շահառուին հասնել ամբողջությամբ կամ որոշակի նվազեցումներով:   
**Guaranted OURով Доллар СШАով փոխանցումների իրականացման ժամանակ փոխանցվող գումարը  շահառուին է հասնում ամբողջությամբ:

Переводы

Вид сделки

Комиссия

В Драмах РА

а. Выплаты в буджет

б. Внутрибанковские

в. переводы со стороны финансовых организаций в Драмах РА и Долларах США в другие банки на территории РА

 

100 Драм РА

бесплатно

100 Драм РА

 

Для владельцев счетов

а. до 1.000.000

б. 1.000.001 и более

в. с условием перевода на следующий день

 

100 Драм РА

0,1% max 3.000 Драм РА

бесплатно

Для лиц не имеющих счета

а. до 50.000

б. до 1.000.000

в. 1.000.001 и более

г. На основании поручения банков-корреспондентов

 

200 Драм РА

300 Драм РА

0.2% max 5.000 Драм РА

бесплатно

Բանկի տարածքից դուրս վճարումների ընդունման տերմինալների միջոցով կատարված վարկի մարման և/կամ հաշվի համալրման վճարումները

200 Драм РА

 

 

Кассовые операции

1.Зачисление наличных на счет

1.1 Доллар США, Драм РА

1.2 иные валюты по договоренности

бесплатно

по договоренности

2. Предоставление наличности  

2.1 Драм РА

2.2 Доллар США

2.3 Евро (срок по договоренности)

2.4 Рубль РФ (срок по договоренности)

0,3%

0,5%

по договоренности

по договоренности

3. Возвращение депозитов с наличным взносом бесплатно
4. Замена устаревших купюр без изменения номинала   

4.1 Драм РА

4.2 Инвалюта

бесплатно

3,00%

5. Пересчет наличных денег, проверка подлинности 0,1%
Пересчет монет
5.1  до 50.000 Драм РА
5.2  50.000-200.000 Драм РА
5.3 более 200.000 Драм РА
1.000 Драм РА
3.000 Драм РА
5.000 Драм РА

 

* 10 մլն. Драм РА և համարժեք արտարժույթով գումարի վճարման դեպքում վճարումը կատարվում է հաճախորդի հայտի հիման վրա` հայտն ստանալու պահից նշված ժամկետներում:
**Վերջին 3 (երեք) ամսվա ընթացքում հաշվին կանխիկ մուտքագրված գումարի սահմաններում бесплатно, եթե այդ ընթացքում տվյալ գումարը չի օգտագործվել այլ գործարքների իրականացման համար:

 

Дистанционное обслуживание

 

Система “Интернет-Банк”

 

Вид сделки

Комиссия

1.

Предоставление устройства Digipass Go 3

5.500 Драм РА

2. Замена испорченного устройства новым
0.00 Драм РА

3.

Обслуживание счетов физических лиц

1.000 Драм РА /ежемесячно/

4.

Обслуживание счетов Юр. лиц и ИП

 

 

3.600 Драм РА+600 Драм РА (за каждого пользователя)/ежемесячно/

600 Драм РА

Система “Իнтернет-Банк VIEW”

С помощью систремы можно получить информацию по банковским, депозитым, кредитым, карточтым счетам

бесплатно

Система “Банк Клиент” Армянских Программ

10.000 Драм РА /ежемесячно/

Предоставление дополнительного тест ключа в случае потери

2.500 Драм РА

Предоставление дополнительных программних ресурсов в случае неисправности программы

10.000 Драм РА

Оплата тех. обслуживания

Оплата тех. обслуживания

400 Драм РА

Предоставление второй квитанции

3.000 Драм РА

Ինկասո գործարքներ

1.Նախնական Ինկասո

0.2%

2.Ինկասո փաստաթղթերի ընդունում և առաքում

50.000

3.Ինկասո փաստաթղթերի տրամադրումև առաքումախսեր

бесплатно

4.Ինկասո փաստաթղթերի պայմանների փոփոխում

25.000

5.Տրամադրված բայց չվճարված փաստաթղթերի վերադարձ կամ ինկասոյի հետ կանչում

 

50.000

6.Ինկասոյի չեղյալ հայտարարում

50.000

 

7.Փոխանցում ինկասոյի համար Доллар США

0.2% min 10.000 max 100.000

 

 

Депозитарные ячейки

Срок аренды

Маленькие 60x300x400

Средние 150x300x400

7 дней

2500 Драм РА

3500 Драм РА

14 дней

4500 Драм РА

7000 Драм РА

1 месяц

7000 Драм РА

9000 Драм РА

 

3 месяца

 

10000 Д��ам РА

 

18000 Драм РА

 

6 месяцев

 

15000 Драм РА

 

25000 Драм РА

 

9 месяцев

 

20000 Драм РА

 

30000 Драм РА

12 месяцев

25000 Драм РА

35000 Драм РА

1. Штраф за каждый день опоздания 1.200 Драм РА:

2. Հաճախորդի կողմից կորցրած կամ վնասված բանալու պատրաստման համար` 10.000 (տաս հազար) Драм РА ապահովագրման դեպոզիտ:

3. Պահատուփից յուրաքանչյուր անգամ օգտվելու դեպքում` 500 Драм РА:

4. Ծառայությունը տրամադրվում է “Կենտրոն” մասնաճյուղում:

5. Բանկի աշխատակիցների համար չհրկիզվող անհատական պահարաններից օգտվելու համար կիրառվում է 50% զեղչ:

 

Терминалы

Газ

0

Электраюнергия

0

Вода

0

Билайн городской

0

Билайн Hi-Line

0

Билайн мобильный

0 - 1000 Драм РА

20 Драм РА

1001 - 9999 Драм РА

3%

10000 Драм РА +

0%

Вивасел МТС

0 - 1000 Драм РА

20 Драм РА

1001 - 4999 Драм РА

2%

5000 Драм РА +

0%

Оранж

0 - 999 Драм РА

20 Драм РА

1000 Драм РА +

0%

К-Телеком

0 - 999 Драм РА

20 Драм РА

1000 Драм РА +

0%

Идрам

0

Мобидрам

0

Юком

0

Виваро

0

Виваро покер

0

Выплаты в гос бюджет

200 Драм РА

Тото

0

Մեգաֆոն (ՌԴ)

0

Билайн (ՌԴ)

0

ՄՏՍ (ՌԴ)

0

НТВ плюс

0

Яндекс деньги

0

Webmoney

3%

Одноклассники

0

iGames

0

Вконтакте

0

Skylink

0

Tele2

0

Faberlic

0

Ինտերակտիվ ԹիՎի

0

Билайн Грузия (Beeline Georgia)

0

Билайн Казахстан (Beeline Kazakhstan)

0

IPTV

0

Паркинг сити
1000Драм РА+ 200 Драм РА
Ռոստելեկոմ 0
Քարդ Ագրո Կրեդիտ 200 ADM, յուրաքանչյուր գործարքը ոչ ավել քան 100.000 Драм РА
XSolla  
«Արմենիա» բժշկական կենտրոն  
«Մեր երեխաները» բարեգործական հիմնաДрам РА  

Ռոստելեկոմ

 
Տոտո Գեյմինգ (Կազինո)  
Ստրոյ մաստեր Դամաֆոն  
QIWI Драм РАապանակ 3
Skype 0
Կադաստր 300 Драм РА
Ազգային արխիվ 0-999 Драм РА 0
1000-4999 Драм РА 100 Драм РА
3001+ Драм РА 200 Драм РА
«ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ 0-999 Драм РА 0
1000-4999 Драм РА 100 Драм РА
5000-99999 Драм РА 200 Драм РА
100000+ Драм РА 400 Драм РА

Дополнительные услуги*

 

Փաստաթղթերի կամ տեղեկատվության ուղարկում

 

- Ֆաքսով (մեկ թերթը)

1.800` Включая НДС

- TELEX հաստատում /1հաղորդագրություն/

1.800` Включая НДС

-SWIFT հաստատում /1հաղորդագրություն/

1.800` Включая НДС

- պատճենահանում (մեկ թերթ)

30.00` Включая НДС

- DHL

30.000` Включая НДС

- TELEX - հաստատում /1 հատ/

3.000` Включая НДС

Հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարահաշվարկային փաստաթղթերի լրացում հաշվի մեմեջերի կողմից /Վճարման հանձնարարագրեր, Драм РАարկղային չեկեր/

300` Включая НДС

* Բանկը լրացուցիչ ծառայու��յուններ է մատուցում հաճախորդի միայն ֆինանսական գործարքների հետ կապված դեպքերում:

  1. Սույնով սահմանվում են <<ԲՏԱ Բանկ>> ՓԲԸ հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող սակագները և դրույքները:
  2. Ստորև ներկայացված սակագները և դրույքները համարվում են Բանկի կողմից կատարված հրապարակային օֆերտա: Հաճախորդի կողմից Բանկին որևէ կերպ որոշակի գործառնության կատարման հանձնարարական կամ կարգադրություն տալը դիտվում է ստորև շարադրված պայմանների ակցեպտո:
  3. Բանկն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխություններ կատարելու գործող սակագներում` այդ մասին նախապես Բանկի ինտերնետային կայքում և/կամ այլ հրապարակային աղբյուրներում, Բանկի տարածքում` հաճախորդների համար տեսանելի վայրում տեղադրելով:
  4. Սույն  սակագներով և դրույքներով ուղղակի չնախատեսված, սակայն Բանկի կողմից մատուցվող  ծառայությունների, գործառնությունների ու գործարքների պայմանները սահմանվում են Բանկի և Հաճախորդի միջև կնքված պայմանագրով և/կամ ներքին իրավական ակտերով:
  5. Մատուցած ծառայությունների համար սույն սակագներում և դրույքներում նշված միջնորդավճարները Բանկի կողմից միակողմանիորեն անակցեպտ (անառարկելի)  կարգով կարող են գանձվել Հաճախորդի բանկային հաշվից, եթե այլ բան սահմանված չէ Հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրով:
  6. Սույն սակագներում և դրույքներում նշված գործառնություններ իրականացնելիս` Բանկը պատասխանատվություն չի կրում հաճխորդի կողմից տրված սխալ կամ ոչ հստակ ցուցումների և հրահանգների, անհաղթահարելի ուժի (ֆորս-մաժորային) (բնական աղետներ, քաղաքացիական հուզումներ, պետական մարմինների ակտեր, շրջափակումներ, կապի միջոցների անսարքություններ,արտակարգ այլ հանգամանքներ) ազդեցության հետևանքով առաջացած ուշացումների, սխալների և վնասների համար:

 

Страница обновлена: 2015-08-28, 10:55:27
При наличии противоречий между данными, опубликованными на русском и армянском языках, следует руководствоваться армянским вариантом.